Menu Zamknij

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Warunkiem korzystania z platformy www.egosing.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

2.      Podmiotem prowadzącym platformę www.egosing.pl jest Akademia Emisji Głosu EGOsing Elena Radzimowska, NIP 9512220672, REGON: 146893683, adres siedziby pełniącego rolę biura obsługi klienta oraz warunkach i możliwościach dokonania przez Klientów zwrotu zamówionych towarów lub usług oraz ich reklamacji jest:  Garbatka-Letnisko, Partyzantów, 5F, 26-930.

3.      Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

4.      W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.      Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.

2.      Platforma www.egosing.pl służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

3.      Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

4.      Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu. 

III WARUNKI KORZYSTANIA

1.      Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej.

2.      Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.

3.      Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4.      Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

5.      Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

6.      Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

7.      Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.      Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

9.      Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności www.przelewy 24.pl oraz paypal.com

10.  Wszystkie ceny oferowanych przez Autorów produktów, są cenami brutto. 

IV KURSY

1.      Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

2.      Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.

3.      Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.

4.      Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

5.      Dostęp do kursów jest ograniczony i wynosi 1 rok od dnia zakupu.

 

V UŻYTKOWNIK 

1.      Użytkownikami www.egosing.pl mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów Platformy Edukacyjnej www.egosing.pl

2.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

3.      Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

4.      Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

 

VI REALIZACJA, GWARANCJA I REKLAMACJA

1.      Użytkownik, który opłacił otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej z zawartością kursu najpóźniej w ciągu 24 godzin od uiszczenia opłaty.

2.   Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do autorki Eleny Egorovej i założycielki „Akademii Głosu EGOsing”

3. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów, trzeba zgłosić do autorki Eleny Egorovej i założycielki „Akademii Głosu EGOsing”, który ponosi odpowiedzialność za realizacje kursów.

4.  Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

5.      W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu on-line  kwota środków pieniężnych może podlegać zwrotowi jeżeli użytkownik wyrazi taką potrzebę.

6.    Użytkownik posiada prawo odstąpienia od umowy.

7.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

8.  Aby zgłosić reklamację lub chęć zwrotu należy napisać na mail: info@egosing.pl.

9.  Zwrot środków pieniężnych podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od opłaty kursu.

VII KWESTIE TECHNICZNE

1.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji. 

2.      Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec „Akademii Głosu EGOsing”

3.      Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online.

VIII PRAWA AUTORSKIE

1.      Prezentowane na stronach www.egosing.pl, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

2.      Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

3.      Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu www.egosing.pl jest zabronione.

IX SPORY

1.      W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.      Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem www.egosing.pl,
zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

 

ie